როგორ გავხდეთ საბჭოს წევრი

ამისათვის საჭიროა შეავსოთ განცხადების ფორმა

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის

საბჭოს თავმჯდომარეს ქალბატონ ეთერ თურაძეს

განმცხ.:---------------------------------------------------------

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

მოგახსენებთ, რომ ვიზიარებ რა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პრინციპებს და ვაღიარებ მათი დაცვის ვალდებულებას, გამოვხატავ სურვილს რათა ა.ა.ი.პ. „ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის“ შიდა მარეგლამენტირებელი დოკუმენტების მოთხოვნათა დაცვით და დადგენილი წესით გავხდე აღნიშნული ორგანიზაციის წევრი.

წინამდებარე განცხადებაზე ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ გაცნობილი ვარ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას, ა.ა.ი.პ. „ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის“ წესდებას და „საბჭოს მიერ საქმის წარმოების“ წესს, ვაცნობიერებ ქარტიის წევრად მიღების შემთხვევაში მითითებულ დოკუმენტებში ასახულ დებულებათა სავალდებულო ძალას და შესაძლო პასუხისმგებლობას, გამომდინარე აღნიშნული ვალდებულებების შესრულებასთან.

ჩემს შესახებ რეკომენდაციები გაწეული იქნება ქარტიის შემდეგი ორი წევრის მიერ:

ა) ----------------------------

ბ) ---------------------------

ან/და

ჩემი ჟურნალისტური საქმიანობის დამადასტურებელ სარწმუნო დოკუმენტებს/გარემოებებს წარმოადგენენ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დანართი: ---------------------

განმცხადებელი:

მთვლელი